Comparteix:

Presentació

Què és el Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania?

El Màster Oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania és un Màster interdisciplinari impulsat per l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IIEDG), en el qual participen a través d'un conveni vuit universitats catalanes: Universitat de Barcelona (coordinadora), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, Universitat de Lleida i Universitat Pompeu Fabra.

Es tracta d'un màster oficial i interuniversitari de 90 crèdits ECTS, que consta de dues especialitats:

 • Teoria, Crítica i Cultura
 • Dones, Treballs i Polítiques Públiques

El Màster s'imparteix en dues modalitats:

 • Presencial
 • Online

Les dues modalitats tenen la mateixa estructura, especialitats, matèries i assignatures. La modalitat online s'imparteix a través del Campus Virtual UB.

El Màster consta d’una matèria comuna obligatòria de 20 crèdits per a ambdues especialitats; una matèria específica obligatòria de 20 crèdits per a cada una de les especialitats; tres matèries de caràcter optatiu o comú en ambdues especialitats (35 crèdits) i un Treball de fi de Màster (15 crèdits).

COORDINACIÓ DEL MÀSTER

Per tal de garantir la coordinació de l'oferta formativa el Màster, segons estableix el Conveni Interuniversitari, disposa dels següents òrgans de govern i mecanismes de coordinació:

 

a) Coordinador/a general del màster que serà un/a professor/a de la Universitat de Barcelona.

b) Coordinador/a intern/a del màster per a cadascuna de les universitats, designat/a segons els criteris de cada universitat.

c) Comissió paritària de coordinació del màster que serà l'òrgan responsable del desenvolupament del programa, en el qual participen els / les coordinadors interns de totes les universitats participants. 

Coordinadora: Núria Pumar, Universitat de Barcelona npumar@ub.edu

Comissió coordinadora

Núria Pumar, Universitat de Barcelona npumar@ub.edu 

Olga Paz Torres, Universitat Autònoma de Barcelona 

Teresa Cabruja, Universitat de Girona teresa.cabruja@udg.es

Caterina Riba, Universitat de Vic 

Inma Pastor, Universitat Rovira i Virgili inma.pastor@urv.cat

Marta Llorente, Universitat Politècnica de Catalunya marta.llorente@upc.edu

Preguntes freqüents

Preinscripció

Dades generals

Enllaços d'interès

EL MÀSTER EN DADES

 • 8 Universitats catalanes
 • 2 Modalitats i especialitats
 • D Accés a doctorat
 • +50 Centres de pràctiques
 • 16 Optatives
 • +200 Alumnes

OBJECTIUS

L'objectiu general del màster és donar una formació en els estudis sobre dones i gènere que sigui científicament rigorosa i alhora aplicable a problemàtiques d'interès social.

El Màster té una càrrega docent de 90 crèdits ECTS i està pensat per ser cursat en dos anys; no obstant, l'estudiant pot matricular entre 20 i 60 ECTS per curs. El nombre de crèdits matriculats determinarà les hores de dedicació requerides per part de l'estudiant. Al respecte, cal recordar que 1 crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball, de manera que 60 crèdits ECTS requereixen una dedicació a temps complet que s'estima en un mínim de 1500 hores de treball cada any. 

 

MODALITATS

El Màster en Estudis en Dones, Gènere i Ciutadania està conformat per dues modalitats: presencial i online.

La modalitat presencial s'imparteix a les dependències de la Facultat de Geografia i Història de la UB (universitat coordinadora). Abans d'escollir modalitat es recomana que l'alumnat consulti acuradament el pla d'estudis i els horaris de les classes de la modalitat presencial. Cursar aquest Màster a través de la modalitat presencial requereix l'assistència regular a les classes (mínim un 80%).

La modalitat online (o en línia) segueix el mateix pla d'estudis, garanteix el mateix nivell de formació i d’excel·lència del professorat que la imparteix. La modalitat online és l’alternativa adequada per aquelles persones que no poden assegurar l'assistència regular que requereix la modalitat presencial. Aquesta es basa en l'autoaprenentatge i la interacció amb el professorat es realitza a través dels fòrums i el correu electrònic. És a dir, no hi ha classes sincròniques (i per tant, no hi ha horaris) ni exàmens presencials, sinó que el professorat penja les guies de lectura al Campus Virtual i l'alumnat ha d'entregar les activitats en el termini indicat, així com participar al fòrum si es requereix. Com a part de la docència online, s'inclouen càpsules introductòries als diferents blocs temàtics i, si escau, algunes tutories sincròniques amb el professorat.

 

ESPECIALITATS

El Màster en Estudis en Dones, Gènere i Ciutadania està conformat per dues especialitats: “Teoria, Crítica i Cultura” i “Dones, Treballs i Polítiques Públiques”. 

L'objectiu de l'especialitat Teoria, Crítica i Cultura és formar investigadors i professionals capaços d'aplicar la transversalitat de gènere a la recerca, la docència i la pràctica professional en tots els àmbits del coneixement científic i tècnic, i en les ciències socials i humanes.

L'objectiu de l'especialitat Dones, Treball i Polítiques Públiques és formar professionals que puguin intervenir en el disseny, la implementació i l'avaluació de polítiques públiques des d'una perspectiva de gènere i feminista, i en el disseny, la implementació i l'avaluació de plans d'igualtat.

L'alumne es matricula en una d'aquestes dues especialitats. L'especialitat escollida no podrà canviar-se un cop s'hagi materialitzat la matrícula. En cap cas es podran cursar assignatures en una especialitat diferent de l'escollida inicialment.

 

PERFIL DE L'ESTUDIANT A QUI VA ADREÇAT

 • Estudiants amb llicenciatura o amb grau i professionals (tant homes com dones) que tinguin interès en veure l'aplicabilitat en la seva disciplina o professió de les qüestions vinculades a les diferències de gènere.
 • Persones amb voluntat de reflexionar i intervenir, tant en l'àmbit institucional com polític i laboral, per tal d'acabar amb les discriminacions i desigualtats per motiu de gènere.
 • Persones amb inclinació pel treball intel·lectual de caràcter crític envers les categories i discursos transmesos per la tradició cultural i amb preocupació per la visibilitat o l'estudi de l'obra científica, tècnica, filosòfica, artística de les dones.
 • Persones que han adquirit formació en matèria de gènere i que en aquest moment, i donades les noves figures laborals requerides per les lleis d'Igualtat, necessiten una titulació oficial.

 

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Formació d'agents d'igualtat, una figura rellevant des de l'aprovació de diverses lleis d'igualtat i que tindrà ben aviat un paper important en les empreses, administracions públiques i el món associatiu.
 • Formació necessària per a treballadores i treballadors de mitjans de comunicació, ONGs, institucions educatives, administracions locals i estatals.
 • Formació en la recerca i l'anàlisi amb perspectiva de gènere que ofereix sortides acadèmiques com realitzar un futur doctorat o participar en programes i projectes diversos que incorporin aquesta perspectiva.

El Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania es va començar a impartir el curs 2007-08; en l'actualitat, el Màster compta amb més de 200 alumnes.

 

ÀREES D'INTERÈS

Els temes entorn als quals es vincula la docència i la investigació al programa del nostre MeDGC, des d'una perspectiva feminista són:

 • Teoria i metodologia feministes
 • Economia feminista
 • Plans d'igualtat
 • Espais, urbanisme, arquitectura i gènere
 • Desenvolupament i globalització
 • Violències patriarcals
 • Dret de família i seguretat social
 • Gènere i salut
 • Treball, gènere i relacions laborals
 • Mercats de treball i desigualtats
 • Anàlisi feminista del dret
 • Polítiques públiques i gènere
 • Gènere, identitats i sexualitats
 • Educació i gènere
 • Literatura, cinema i mitjans de comunicació
 • Història de les dones i dels moviments feministes

 

PERFIL DE COMPETÈNCIES

Dones, treballs i polítiques públiques Teoria, crítica i cultura
Competències específiques
 • Podrà analitzar les relacions de les dones amb les pràctiques educatives, les pràctiques de salut i l'economia del treball i/o les polítiques públiques.
 • Sabrà aplicar de manera transversal la perspectiva de gènere en projectes i programes de les empreses o del sector públic.
 • Haurà adquirit expertesa en l'aplicació de la perspectiva de gènere a les tasques administratives i socials.
 • Sabrà detectar necessitats en diferents contextos, aplicar tècniques de recollida d’informació i analitzar i integrar els resultats.
 • Comprendrà els fonaments ideològics i coneixerà en profunditat noves propostes de les representacions del gènere i la sexualitat en àmbits com els discursos científics, les pràctiques educatives, les pràctiques ètico-polítiques i els mitjans de comunicació.
 • Podrà afrontar i resoldre de manera creativa qüestions actuals i complexes de l'estudi de la cultura i de l'actualitat en el context multicultural contemporani.
 • Podrà desenvolupar la seva pròpia aportació original en el context de la investigació avançada i/o l'aplicació professional.
 • Coneixerà en profunditat la història de les dones.
 • Coneixerà exhaustivament els principals corrents teòrics que han integrat i integren els estudis feministes i sobre el gènere.
 • Comprendrà quins han estat els canvis de paradigma dels feminismes i les seves causes.
 • Sabrà aplicar els diferents models teòrics a l'anàlisi de discursos diversos i complexos (socials, polítics, jurídics, filosòfics, psicològics, pedagògics) des d'una perspectiva de gènere.
 • Coneixerà les aportacions de diferents disciplines a l'estudi de la configuració sociocultural del gènere i la sexualitat.
 • Serà capaç d'elaborar propostes i plans d'igualtat en un context institucional.
 • Sabrà elaborar eines per combatre la desigualtat de gènere.
Competències genèriques o transversals
 • Desenvoluparà habilitats en el treball interdisciplinari en entorns diversos.
 • Serà capaç de fer aportacions creatives i originals en àmbits diferents, aportant-hi un biaix de gènere.
 • Demostrarà un compromís ètic contra les desigualtats.
 • Sabrà resoldre qüestions de mediació intercultural, sobretot pel que fa a col·lectius de dones.
 • Serà capaç de dissenyar un projecte o pla d'acció que tingui a veure amb polítiques de gènere, de manera autònoma, i executar-lo, afrontant els problemes que sorgeixen durant el procés l'execució.
 • Reflexionarà críticament sobre els seus pensaments, decisions i actes.

  

ADMISSIÓ

El criteri d'admissió té en compte, com a indicadors, els estudis previs que s'indiquen com titulacions d'accés, nivell acadèmic i expedient de cada alumne/a.

 

Oferta de places

 • 38 places modalitat presencial (19 per cada especialitat)
 • 38 places modalitat online (19 per cada especialitat)

 

Modalitats d'impartició

A causa de l'interès que aquest Màster té per l'alumnat estranger, així com per aquell que, degut a les seves obligacions professionals o per altres circumstàncies no pot assistir regularment a classes, s'ha implementat la modalitat on-line. Aquesta modalitat segueix el mateix pla d'estudis, garanteix el mateix nivell de formació i d'excel·lència del professorat que la imparteix. Abans d'escollir modalitat es recomana que l'alumnat consulti acuradament el pla d'estudis i els horaris de les classes de la modalitat presencial. Cursar aquest màster a travès de la modalitat presencial requereix l'assistència regular a les classes (mínim un 80%). La modalitat on-line és la alternativa adequada per aquelles persones que no poden assegurar aquesta assistència.

La modalitat escollida no podrà canviar-se un cop s'hagi materialitzat la matrícula. En cap cas es podran cursar assignatures d'una modalitat diferent a l'escollida inicialment.

 

PROFESSORAT

El professorat del Màster està format per les i els millors especialistes en estudis de dones i gènere de Catalunya, amb la col·laboració de professionals no universitaris de llarga experiència, i de destacades acadèmiques estrangeres: Claustre Màster EDGC

 

IDIOMES D'IMPARTICIÓ

Les llengües vehiculars del Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania són el castellà i el català, ja que ambdues llengües són cooficials a Catalunya. Aquest bilingüisme es concreta de la forma següent:

 • La docència en la modalitat presencial s'impartirà en l'idioma que esculli cada professor/a que es farà públic amb el Pla d'Estudis. Es recomana a l'alumnat de fora de Catalunya que prengui contacte amb el català abans de l'inici de les classes presencials.
 • La docència en la modalitat online s'impartirà en tot cas en castellà i català, ja que el Màster es cursa des de molts llocs fora de Catalunya. Els materials docents, les lectures obligatòries, les comunicacions al campus virtual i els fòrums seran en tot cas en castellà i català.

En ambdues modalitats, els materials docents poden contenir fins a un màxim del 20% de textos en anglès.

 

DEDICACIÓ REQUERIDA

L'alumnat pot dedicar més de dos anys acadèmics al Màster sempre i quan s'ajusti a la normativa de matrícula, que obliga a matricular un mínim de 20 crèdits ECTS per any.

Excepcionalment, aquelles persones amb coneixements previs profunds en la matèria o amb una trajectòria professional àmplia, molt relacionada amb el màster, podran abordar el programa amb una dedicació menor, sempre d'acord amb les indicacions que rebin de la coordinació acadèmica i dels tutors.

El model de crèdits europeus requereix el compromís d'assistència regular i de participació activa de l'alumnat a les activitats formatives programades.

A l'hora de matricular els crèdits, l'alumnat ha de tenir en compte el següent:

 • Cada crèdit ECTS equival a 25 hores de treball total de l'alumnat entre les hores presencials i el treball personal de preparació.
 • Tal i com estableix la normativa dels nous màsters les assignatures de 5 crèdits comporten 125 hores de treball de l'alumnat.

 

PREU

El preu del màster és un preu públic, fixat d'acord amb la indicació de la Generalitat, que fixa el preu del crèdit.