Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / DOCTORAT / Tesi per compendi articles

Tesi per compendi articles

Tipologia de tesis

El Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques preveu l’elaboració de dos tipus diferents de tesis doctorals: la tesi com a monografia o la tesi com a compendi de publicacions.

Tesi com a monografia

La tesi com a monografia es correspon amb el format clàssic de tesi doctoral: un document original en què normalment s’aborda una recerca científica i en el qual s’inclou un estat de la qüestió de l’objecte d’estudi, uns objectius i preguntes de recerca, una metodologia i uns resultats i conclusions.

Tesi com a compendi de publicacions[1]

Una tesi doctoral es pot presentar com a compendi de publicacions sempre que es reuneixin els requisits següents:

  • Tenir un mínim de tres articles publicats o acceptats, sobre la mateixa línia de recerca, dos dels quals estiguin indexats al Journal Citation Reports (JCR), que inclou el Science Citation Index (SCI) i l’Arts Humanities Citation Index (AHCI) i/o al Scimago Journal Rank (SJR), o bé tenir un mínim de cinc publicacions, publicades o acceptades. D’aquestes cinc publicacions, tres han de ser articles indexats al Carhus+ franja A. En la resta de publicacions es consideraran els articles publicats o acceptats en revistes indexades en d’altres bases de dades, capítols de llibre, llibres, monografies, etc. En aquests darrers casos es tindrà en compte el reconeixement científic de la revista o llibre dins de la seva àrea, i el rigor i l’objectivitat del procés de selecció de les publicacions, i s’exigirà que la publicació (ja sigui en una revista, llibre, etc.) tingui un consell editorial format per especialistes de prestigi reconegut i que se segueixi un procés d’avaluació externa i independent abans de la publicació.
  • Les publicacions han d’haver estat publicades o acceptades amb posterioritat al moment de la matrícula.
  • En cas d’aportar contribucions signades amb coautoria, el doctorand/a haurà de constar com a primer signant de com a mínim dues de les contribucions. Caldrà justificar en què ha consistit el treball de cada autor/a en totes les contribucions amb coautoria. Caldrà incloure les cartes en què els coautors/es facin constar que les publicacions no han estat utilitzades en tesis anteriors i que renuncien a presentar-les com a part d'una altra tesi doctoral.
  • Les persones que siguin coautores dels articles i publicacions no poden formar part del tribunal encarregat de jutjar la tesi, ni tampoc poden ser considerades com a avaluadores externes de la tesi.
  • En totes les contribucions hi ha de constar la filiació del doctorand o doctoranda amb la universitat/s corresponent i s’hi ha d’afegir l’expressió: “Aquest treball s’ha realitzat en el marc del Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques”.
  • La tesi ha de contenir, a més d’una còpia dels treballs publicats, una introducció general en què es presenten els treballs i es justifica la unitat temàtica de la tesi, així com la coherència del compendi de publicacions que s’ofereixen en aquest format de tesi doctoral, i també ha d’incloure un resum global dels resultats obtinguts, de la discussió d’aquests resultats i de les conclusions finals.
  • En cas que la tesi doctoral es presenti com a compendi de publicacions, caldrà aportar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat els documents següents:

- Sol·licitud de tesi per compendi de publicacions degudament emplenada i signada pel doctorand o doctoranda.

- Informe del director o directora (i tutor o tutora) de la tesi en què s’indiqui la idoneïtat de la presentació de la tesi per compendi, així com les referències completes que componen el compendi i el factor d’impacte de les publicacions.

- Imprès d’acceptació dels coautors d’articles o publicacions, en el qual s’indiqui que n’estan informats i accepten que siguin inclosos en el compendi per a la tesi i que renuncien a formar part d’una altra tesi.

- Carta d’acceptació de la revista/llibre en cas que alguna de les contribucions no hagi estat publicada encara.[1] Aconsellem contrastar cada curs amb la normativa pròpia de les Escoles de Doctorat de les universitats on s'hagi matriculat la tesi a fi que s'hi adigui en el compliment.