Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / MÀSTER / Pla d'Estudis

Pla d'Estudis

El Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania és un màster de 90 crèdits amb dues especialitats: "Dones, treballs i polítiques públiques" i "Teoria, crítica i cultura". El màster s'imparteix en dues modalitats: presencial i on-line.

TIPUS CRÈDITSNOMBRE DE CRÈDITS A SUPERAR PER L'ESTUDIANT
Especialitat "Dones, Treballs i Polítiques públiques"Especialitat "Teoria, Crítica i Cultura"
Crèdits obligatoris comuns 20
Crèdits obligatoris específics a cadascuna de les especialitats 20 20
Crèdits optatius 35
Treball de fi de màster 15 15
CRÈDITS TOTALS 90

90


ESPECIALITATS

Dones, treball i polítiques públiques

L'objectiu de l'especialitat és donar resposta a una clara demanda per part de la societat de persones que puguin exercir com a "agents d'igualtat". Cada vegada és més necessària la presència, tant en empreses públiques, institucions i / o organitzacions diverses, de persones que estiguin en condicions de detectar problemes, oferir respostes, discutir i analitzar polítiques, elaborar pressupostos, etc. en el camp de les desigualtats i les discriminacions entre homes i dones. Amb la "llei d'igualtat" aquesta demanda s'ha vist àmpliament incrementada. Per aconseguir els objectius plantejats, les assignatures d'aquest itinerari del Màster abasten tres grans línies. En primer lloc, les matèries obligatòries tendeixen cap a una preparació sòlida teòrica en el camp genèric de la història de les dones i la teoria feminista, aprofundint els coneixements adquirits durant la formació prèvia. En segon lloc, en les matèries optatives es presenten un conjunt d'assignatures que permetran a l'alumnat adquirir una formació rigorosa en el camp concret del treball de les dones i els seus aspectes jurídics i socials. Finalment hi ha assignatures de formació més àmplia que tenen relació amb l'anàlisi de polítiques públiques des d'una perspectiva de gènere.

Teoria, crítica i cultura

L'objectiu de l'especialitat és aprofundir en el coneixement de les xarxes conceptuals i els discursos teòrics que configuren els recents debats teòrics, acadèmics i polítics sobre les qüestions de gènere. Així, pretén dotar d'eines per poder intervenir el biaix de gènere en disciplines com la història, la filosofia, la psicologia, la teoria i la crítica literària, entre altres, posant l'accent en la metodologia i l'epistemologia feministes i en categories com subjectivitat, sexualitat, experiència i cos. Per aconseguir els objectius plantejats les assignatures d'aquest itinerari del Màster abasten tres grans línies. En primer lloc, els mòduls comuns tendeixen cap a una preparació sòlida teòrica en el camp de la història i la teoria feminista, com en l'itinerari abans descrit. En segon lloc, en les matèries obligatòries específiques es presenten un conjunt d'assignatures que permeten a l'alumnat aprofundir en els coneixements de l'impacte del biaix de gènere en el camp concret de les ciències humanes i socials. En tercer lloc, les assignatures de metodologia de la recerca i el treball de recerca asseguren una bona formació per a la recerca i la capacitat de generar projectes d'intervenció aplicada, i de cara a un futur doctorat.

 

ASSIGNATURES

Breu descripció del contingut de les assignatures: (Modalitat On-line) (Modalitat Presencial)

Accés als Plans docents de les assignatures

 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

El Màster consta d'una matèria comuna obligatòria de 20 crèdits per a les dues especialitats i d'una matèria específica obligatòria de 20 crèdits per a cadascuna de les especialitats.

MATÈRIAESPECIALITATASSIGNATURESCRÈDITS ECTS

1. Fonaments de l'anàlisi feminista 

Consta de 4 assignatures de 5 crèdits cadascuna. Aquesta matèria posa els fonaments teòrics i metodològics de l'anàlisi feminista des d'una perspectiva transdisciplinar i capacita per seguir les dues especialitats.

Obligatòries comunes a ambdues especialitats

Història dels feminismes (Pla docent: Presencial Online) 5
20

 

Teoria feminista I (Pla docent: Presencial Online) 5
Anàlisi feminista del dret (Pla docent: Presencial Online) 5
Benestar, famílies i gènere (Pla docent: Presencial Online) 5

2. Polítiques públiques i gènere

Consta de 4 assignatures de 5 crèdits totes elles obligatòries en aquesta especialitat. Aquesta matèria transmet els coneixements i desenvolupa les competències bàsiques necessàries per analitzar l'impacte de gènere de les polítiques públiques i dona els instruments per a l'assessorament en polítiques d'igualtat en diferents àmbits de la vida quotidiana: mercats de treball, educació, distribució dels temps i ús dels espais.

Obligatòries "Dones, treball i polítiques públiques"

 

Dones i espais (Pla docent: Presencial Online) 5

 
20

Economia feminista (Pla docent: Presencial Online) 5
Dones, temps i vida quotidiana (Pla docent: Presencial Online) 5
Educació i gènere en una societat en canvi (Pla docent: Presencial Online) 5

3. Crítica feminista de la cultura

Consta de 4 assignatures de 5 crèdits, totes elles obligatòries en aquesta especialitat. Aquesta matèria transmet els coneixements i capacita per desenvolupar recerca d'alt nivell en els estudis de gènere.

Obligatòries "Teoria, crítica i cultura"

Anàlisi feminista del discurs en la ciència i la cultura (Pla docent: Presencial Online) 5

 

 20

Deconstrucció de la psicopatologia, gènere i poder (Pla docent: Presencial Online) 5
Llenguatge, gènere i mitjans de comunicació (Pla docent: Presencial Online) 5
Història de les Dones (Pla docent: Presencial Online) 5

 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

El catàleg del Pla d'Estudis oficial està format per 16 assignatures de 5 ECTS, agrupades en tres matèries (matèries 4, 5 i 6). D'elles cada any s'ofereixen entre 9 i 11 assignatures, segons la dimensió de la matrícula. L'oferta anual es fa pública en els mesos d'abril-juny. El nombre d'optatives a cursar és de 7 (35 ECTS).

Quan matricular assignatures optatives? Per poder matricular optatives cal haver cursat prèviament o estar matriculada de la totalitat d'obligatòries d'estructura comuna (OEC). Així mateix es dona preferència a la matrícula de les assignatures obligatòries d'especialitat sobre les optatives. Tenint en compte que les optatives tenen places limitades, en l'admissió d'estudiants apliquem els següents criteris de prioritat: per acord de la Comissió coordinadora (25 de juliol del 2023), les estudiants de continuïtat tenen prioritat davant de les de nou accés; i subsidiàriament, en cas que aquest criteri no fos suficient per limitar el nombre d'estudiants matriculats/des, es donaria prioritat a les estudiants segons la mitjana del seu expedient acadèmic del màster. En cas d'empat, es tindrà en compte l'ordre temporal d'entrega del formulari prematrícula. 

MATÈRIES I ASSIGNATURES INCLOSES EN EL CATÀLEG DEL PLA D'ESTUDIS (consultar a l'apartat Calendari/Horari d'aquesta web les que s'ofereixen)

MATÈRIESASSIGNATURESCRÈDITS ECTS

4. Teoria feminista i història de les relacions de gènere

Composta per 6 assignatures quadrimestrals de 5 crèdits ECTS cadascuna. Aquesta matèria està destinada a dotar els estudiants de la perspectiva històrica necessària per poder analitzar convenientment els orígens històrics de les relacions de gènere en la societat actual i alhora permetre tenir una visió adequada de la complexitat dels mecanismes que incideixen en les desigualtats de gènere.

Desigualtats, globalització i gènere (Pla docent: Presencial Online) 5
Història del treball i gènere (Pla docent: Presencial Online) 5
Història de les relacions laborals (Pla docent: Presencial Online) 5
Pràctiques externes (Pla docent: Presencial Online ) 5
Teoria feminista II (Pla docent: Presencial Online ) 5
Metodologia d'investigació feminista (Pla docent: Presencial Online) 5

5. Poder, identitats i desigualtats

Composta per 5 assignatures quadrimestrals de 5 crèdits ECTS cadascuna. Aquesta matèria està destinada a dotar l'alumnat dels instruments teòrics, metodològics per analitzar les relacions de poder des d'una perspectiva de gènere i les seves repercussions en diferents àmbits públics i privats. Així mateix construeix els instruments teòrics per analitzar els processos de construcció social i discursiva de les identitats de gènere.

Violències patriarcals (Pla docent: Presencial Online) 5
Construcció de cossos (Pla docent: Presencial Online) 5
Representacions del gènere i les sexualitats (Pla docent: Presencial / Online) 5
Estudis gais, lesbian i queer (Pla docent: Presencial Online) 5
Traducció, autotraducció i gènere 5

6. Anàlisi i polítiques feministes en l'àmbit públic i privat

Composta per 5 assignatures quadrimestrals de 5 crèdits ECTS cadascuna. Aquesta matèria està destinada a aprofundir en els instruments teòrics i metodològics que capaciten per a la detecció de situacions de desigualtat i la intervenció social en diferents àmbits.

Polítiques públiques des de la perspectiva feminista (Pla docent: Presencial Online) 5
Plans d'igualtat a les empreses (Pla docent: Presencial Online) 5
Drets i garanties jurídiques 5
Promoció de la salut i morbiditat diferencial (Pla docent: Presencial Online) 5
Arquitectura, espai i gènere (Plan docente: Presencial Online) 5
 
TREBALL DE FI DE MÀSTER

El treball final del màster (treball de recerca - 15 crèdits ECTS) és imprescindible per a l'obtenció del títol en ambdues especialitats.