Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / DOCTORAT / Requisits d'accés

Requisits d'accés

REQUISITS D'ACCÉS GENERALS

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster. En aquest supòsit cal recordar que el títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), per als títols oficials de Diplomat o Enginyer Tècnic quedarà comptabilitzat com una titulació de 180 crèdits ECTS.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.


L'admissió al Programa de Doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.


REQUISITS D'ACCÉS ESPECÍFIC

A més dels requisits d’accés generals, la Comissió Acadèmica del Programa estableix els següents requisits i criteris addicionals:

 1. Accés des dels següents màsters: Màster Oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i des de màsters pertanyents a les branques d’Arts, Humanitats i Ciències Socials de les Universitats participants (UB, UAB, UdG, UVIC-UCC, URV).
 2. Des de altres màsters nacionals e internacionals, afins a la temàtica del Programa i, d’acord amb la especificitat dels estudis del candidat o candidata i la seva adequació amb les línies d’investigació del Programa.
 3. Per a l’alumnat estranger, nivell de comprensió del català i /o castellà equivalent a Diploma d’Espanyol (Nivell Intermedi) B1 (català).
 4. Nivell de comprensió equivalent a B1 d’alguna de las llengües estrangeres més utilitzades dins l’àmbit dels estudis del programa, en particular anglès o francès.


CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció i admissió de l’alumnat la realitzarà la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat en Estudis de Gènere: Cultura, Societats i Polítiques i d’acord amb la següent taula de valoració:

 1. Títol previ amb el que s’accedeix (entre 0 i 2 punts), en funció dels següents criteris:
  1. Des dels següents màsters: el Màster Oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (EDGC) i des de màsters pertanyents a les branques d’Arts, Humanitats i Ciències Socials de les Universitats participants (UB, UAB, UdG, UVIC-UCC, URV) (2 punts)
  2. Altres  màsters nacionals i internacionals, afins a la temàtica del Programa, valorant-se entre 0 i 2 punts la especificitat dels estudis del candidat i la seva adequació amb les línies d’investigació del Programa de Doctorat en Estudis de Gènere: Cultura, Societats i Polítiques.
 2. Expedient  acadèmic de grau o llicenciatura que dona accés (fins a 4 punts, en funció de la nota mitjana). Es valorarà la nota mitjana a la escala de 0 a 4 dividida per 2, o entre 0 i 10 dividida per 5. S’aplicaran correctors per a les qualificacions procedents de l’estranger d’acord amb el programa ANECA.
 3. Expedient acadèmic de màster (fins 4 punts, en funció de la nota mitjana). Es valorarà la nota mitjana en la escala de 0 a 4 dividida por 2, o entre 0 y 10 dividida per 5. S’aplicaran correctors per a les qualificacions  procedents de l’estranger d’acord amb el programa ANECA.
 4. Carta d’intencions, proposta d’investigació i cartes de recomanació (fins 2 punts)
  • PROPOSTA DE RECERCA (per al sol·licitar l'accés al Doctorat)
   La proposta d'investigació ha de contenir el títol (definitiu o provisional de la tesi); els objectius, especificant un objectiu general i altres específics; la metodologia a utilitzar, tant en el camp teòric com aplicat (si correspon); una bibliografia bàsica que permeti conèixer l'orientació de la tesi; i una planificació temporal, de 3 o 5 anys segons sigui la dedicació a temps complet o temps parcial.
   En total, la proposta d'investigació ha d'abastar aproximadament entre 2 i 3 folis.
 5. Currículum vitae (fins 4 punts), valorant:
  1. Experiència investigadora prèvia a qualsevol dels àmbits als que s’orientin els ensenyaments teòrics i pràctics del Doctorat (fins 1 punt).
  2. Experiència laboral prèvia a qualsevol dels àmbits als que s’orientin els ensenyaments teòrics i pràctics del Doctorat (fins 1 punt).
  3. Publicacions prèvies, assistència a congressos i altres activitats relacionades amb el programa de doctorat com participació a excavacions, activitats artístiques, activitats en relació a la gestió de la cultura i el patrimoni, treball de camp, etc. (fins 1 punt)
  4. Haver obtingut beques competitives (no per mobilitat o beques generals) per a la realització del màster (fins 1 punt)
 6. Existència d’una beca de doctorat prèvia (3 punts) o haver-la sol·licitat en el moment de l’admissió (1 punt).
  Es consideraran com a tals les beques equivalents a FI o FPU, o bé beques competitives d’altres països. Valoració de la viabilitat econòmica que acompanya la investigació.
 7. Altres mèrits acadèmics (estades a l’estranger, nivell d’idiomes com anglès, francès, portuguès, italià o alemany (fins 1 punt).