Comparteix:

Preinscripció 2024 - 2025

    

  PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

Període únic: del 16 de febrer al 20 de juny de 2024

Resolució: 1 de juliol de 2024

 
AVÍS: Un cop resolta l'admissió tenen un període d'una setmana per confirmar via mail la voluntat de matricular-se al màster.

  SESSIONS INFORMATIVES

Es preveu que es realitzin dues sessions informatives sobre el màster entre els mesos de març i abril. Concretament les dates per a aquestes reunions seran:

També podeu consultar la gravació de la sessió informativa del passat 20 d'abril de 2023 al següent enllaç: https://youtu.be/dRdFc7C-vMQ

A més, aquí podeu accedir a la presentació Power Point utilitzada durant la sessió informativa, on trobareu un breu resum de les característiques del màster, el pla d'estudis i l'accés.

 Informació relativa al procés de preinscripció de la Facultat de Geografia i Història de la UB

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció al màster es fa sempre en línia.

Al web principal dels màsters universitaris de la UB, a l’apartat «Màsters Universitaris amb preinscripció oberta», es troba l'aplicatiu que permet fer la preinscripció en línia en el període indicat:

 

Aplicatiu preinscripció

 

 NOTA Aquest aplicatiu permet enviar la documentació requerida.

Documentació

  • Títol o diploma dels estudis d'accés (títol universitari oficial de grau, llicenciatura o diplomatura, segons el país i pla d’estudis). Per les persones estrangeres, no és necessari que estigui legalitzat, tot i que ha de ser un títol oficial amb els corresponents segells i/o signatures, perquè es pugui comprovar la seva veracitat.
  • Certificació acadèmica on constin les assignatures cursades, els anys acadèmics, els crèdits, les notes i la nota mitjana ponderada. En cas de títols estrangers, s’haurà d’acompanyar de la declaració d’equivalència de nota mitjana. No és necessari que estigui legalitzat, tot i que ha de ser un certificat oficial amb els corresponents segells i/o signatures, perquè es pugui comprovar la seva veracitat. 
  • DNI o passaport per les dues cares. Aquest document no ha d'estar legalitzat, ni ara ni a la matrícula.
  • Currículum Vitae (convé mencionar les activitats professionals, els cursos rebuts, etc. Que tinguin relació amb els estudis sobre dones i gènere, així com el coneixement d’idiomes).
  • Carta de motivació. S’haurà de fer constar la modalitat (presencial o on-line) i la especialitat. S’hauran d’explicar els motius pels quals es vol cursar aquest Màster i els projectes professionals i/o de recerca que es volen desenvolupar a partir d’aquest Màster.
  • Certificació de coneixement d'idiomes (opcional). El certificat és per mèrits i en cas que hi hagi un empat, però no és obligatori per la preinscripció.

* No s’atendrà cap preinscripció que no vagi acompanyada de tota la documentació requerida.

 
AVÍS Per formalitzar la preinscripció en el màster, s’haurà d’abonar una taxa de 30,21 euros. Només es tindran en compte les sol·licituds de preinscripció en les que s’acrediti el pagament d’aquesta taxa.
 
Per les persones estrangeres, tingueu en compte que per la matrícula sí que es requeriran tots els documents degudament legalitzats. Tenint en compte la demora en la compulsa i sol·licitud d’algun dels documents, és recomanable començar a preparar-los amb antelació.
 
 

Admissió

Per accedir al Màster cal haver obtingut qualsevol de les titulacions següents:
  • Títol universitari oficial de Diplomatura o Llicenciatura.
  • Títol de Grau dels nous plans d'estudis que es van començar a implantar a partir del curs 2008-2009.
 

Criteris de valoració

La Comissió podrà, així ho estima oportú, realitzar una entrevista personal amb els estudiants abans de decidir sobre la seva admissió.

 

Més informació (Màsters universitaris UB)