Comparteix:

Notícies Doctorat

CONVOCATÒRIA DE QUINZE AJUTS DE MATRÍCULA PER A L'ALUMNAT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT INTERUNIVERSITARI EN ESTUDIS DE GÈNERE: CULTURES, SOCIETATS I POLÍTIQUES

El degà de la Facultat d’Economia i Empresa, de conformitat amb les previsions dels Estatuts de la Universitat de Barcelona (UB) i amb data 21 de febrer de 2024, ha aprovat les bases que hauran de regir la concessió de borses d’ajuts de matrícula per estudiants del Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques.  

El finançament d’aquests ajuts procedeix de la Convocatoria: SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE POSTGRADOS DE ESTUDIOS FEMINISTAS Y DE GÉNERO Y ACTIVIDADES DEL ÁMBITO UNIVERSITARIO RELACIONADAS CON LA IGUALDAD PARA EL AÑO 2023, del Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad (codi de concessió: 07/2POS/23).

Podran sol.licitar els ajuts objecte d’aquesta convocatòria, les persones matriculades en el Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques en el curs 2023-2024.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 26 de febrer de 2024 al 12 de març de 2024, ambdós inclosos.

 

Criteris per a la concessió

Per a l’atorgament dels ajuts es tindrà en compte:

a)   Nivell de renda i situació laboral (la puntuació màxima serà per a les rendes més baixes i/o situació de desocupació). Es tindrà en compte el nivell de renda per càpita dels països. (60%)

b)   Haver assistit durant el curs anterior a la present convocatòria a les activitats formatives establertes pel Programa (com a mínim el 80% i haver justificat degudament les que no han pogut seguir). En el cas de le doctorandes de primer accés, haver assistit durant el present curs a les activities formatives establertes pel programa 8com a mínim el 80% i haver justificat degudament leș que no han pogut seguir). (20%)

c)   Informe de les persones que dirigeixen i tutoritzen la tesi donant suport a la sol·licitud de la persona candidata i l'aprofitament de l’ajut. (20%)

 

Documentació a presentar

  • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport.
  • Document acreditatiu de matrícula (d’una de les cinc universitats que participen en el programa interuniversitari) corresponent al curs 2023-2024.
  • Document acreditatiu d’haver superat la comissió de seguiment del curs anterior o avaluació favorable del pla de recerca. En cas de ser doctoranda de primer accés aquest document no s'ha d'ajuntar.
  • Document acreditatiu d’haver assistit durant el curs anterior a la present convocatòria a les activitats formatives establertes pel Programa (com a mínim el 80% i haver justificat degudament les que no s’ha pogut assistir). En cas de ser doctoranda de primer accés s'han d'acreditar les activitats formatives fetes fins el moment de publicació d'aquesta convocatòria.
  • Informe de les persones que dirigeixen i tutoritzen la tesi donant suport a la sol·licitud de la persona candidata i l'aprofitament de l’ajut.
  • Document acreditatiu del nivell de renda i situació laboral.

 

El termini ha quedat ampliat fins el 19 d'abril del 2023.