Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / ¿Qué es? / Ajuts i premis de l'iiEDG

Ajuts i premis de l'iiEDG

Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere, iiEDG
Plaça Pere Coromines 1 
08001-Barcelona


AJUTS / PREMIS

Ajuts

Línia d’ajuts a Traduccions d’articles i capítols de llibres per enviar a revistes científiques i publicacions de caràcter internacional.

Descarregar imprès de sol·licitud (word)
Bases


Premis

Premi als millors treballs del Màster Oficial Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. Podeu llegir les bases aquí.Bases Ajuts a la Traducció


Objectius: Traducció i correcció d’articles i capítols de llibres al anglès o al francès per a la seva publicació en revistes científiques indexades i en editorials de prestigi internacional.

Destinataris: Personal docent i investigador de l’iiEDG i dels grups de recerca que estan acollits en dita institució.
Condicions de l’ajut:

1. Es tracta d’ajuts per a la traducció i revisió d’articles i/o capítols de llibre ja traduïts que s’enviaran per a la seva publicació a revistes o publicacions d’impacte d’àmbit internacional.

2. Les traduccions les realitzaran els Serveis Lingüístics de les universitats participants de l’iiEDG o per persones autoritzades per la Comissió Avaluadora de l’iiEDG.

3. Les quantitats assignades hauran de destinar-se obligatòriament a les despeses previstes en el pressupost que acompanya a la sol·licitud.

4. S’haurà de justificar la remesa de l’article per a la seva valoració.

5. La quantitat màxima de l’ajuda serà de 800 euros per traducció i de 250 per revisió.

6. Es prioritzaran els articles o capítols de llibre que es vulguin publicar en revistes i publicacions de major índex d’impacte.

Documentació requerida

• Imprès de sol·licitud degudament complimentat i amb el vist-i-plau de la coordinadora del grup de recerca corresponent.

• Text de l’article. 
• Pressupost de la traducció, correcció o revisió.
• Títol de la revista o revistes de destí. Definició de la seva classificació, característiques i font d’indexació. Còpia impresa on consti la indexació de la revista i l'impacte. En el cas d’un article de llibre, títol de publicació, persones editores, sumari, breu resum del contingut editorial.

Tramitació i presentació de les sol·licituds


• L’imprès per a sol·licitar aquest ajut es pot obtenir des de la Web de l’iiEDG: <http://www.iiedg.org>
• La sol·licitud s’ha de dirigir a la directora de l’Institut, en imprès normalitzat acompanyada de la documentació requerida.

• Les sol·licituds han d’anar signades per el/la sol·licitant i ha de constar el vist-i-plau de la coordinadora o coordinador del grup de recerca corresponent.

• Si es considera oportú, es podran demanar a les persones interessades els documents necessaris que faltin per a l’avaluació així com la modificació dels defectes esmenables que puguin aparèixer a la sol·licitud. En cas que aquests requisits no es compleixin, la Comissió Avaluadora podrà determinar l’aplaçament de l’estudi fins que es presentin o modifiquen els documents.

• El pagament es farà una vegada justificada la remesa de l’article a la revista ( a través de còpia de la carta o mail justificant la seva recepció.

Terminis de la convocatòria


• Els terminis d’admissió de les sol·licituds estan oberts. La Comissió Avaluadora avaluarà en cada reunió totes les sol·licituds que arribin abans de les 14 hores dels dies 15 de març, 15 de juny i el 15 d’octubre, sempre i quan es reuneixin els requisits. En cas de coincidir aquestes dates amb dissabte o diumenge, el termini de la sol·licitud acabarà a les 14 hores del dilluns següent.

• Es preveuen tres reunions anuals de la Comissió Avaluadora, excepte que l’acumulació de peticions o de temes a tractar aconsellin fer alguna reunió extraordinària.

• Les dates de reunió previstes durant l’any són:

- Segona quinzena de març
- Segona quinzena de juny

- Segona quinzena d’octubre

 

Condicions generals


• Els ajuts estaran condicionats a la disponibilitat pressupostaria de l’Institut.

• En cas que els ajuts no es justifiquin en el termini de sis mesos posteriors a la data de concessió, l’import es retornarà al pressupost d’origen a disposició de la Comissió, excepte en causes justificades que s’hauran d’exposar per escrit abans de la finalització d’aquest termini.

• En qualsevol cas, serà necessària l'autorització prèvia de la Comissió per a poder destinar els ajuts a finalitats diferents d’aquelles per a les quals han estat concedides, sempre dins de la mateixa modalitat.